.

 

 

Stoppa skatteslöseriet

på Älgö

     

Till Nackas skattebetalare

Stöd vår namninsamling
Namninsamlingen kommer att presenteras för politikerna i Nacka och berörda massmedia. Innan listan publiceras kommer alla som undertecknat med mailadress att få mail. Detta som en dubbelkontroll av namnen på listan. Vi kommer bara att publicera namnen. Mailär med för att vvi ska kunna ge feed back under insamlinge gång. Vi använder Googles verktyg för namninsamlingen.

Över 100 milj kr kan användas bättre i Nacka inom
barnomsorg, skola och äldreomsorgen

Nackas ekonomdirektör Hans Nyström säger i NVP att investringar hotas av att Nacka sitter trångt med pengar för nya investeringar .
Läs artikeln i Nacka Värmdöposten.

Hjälp oss stoppa detta slöseri
Med modernt tänkande och moderna teknik kan Nacka spara 80 milj eller mer på Älgö och använda pengran till dessa efterlängtade satsningar. Därför angår kommunens slöseri på Älgö alla Nackabor . Hjälp oss att få politikerna framför allat moderaterna att göra något åt detta slöseri

Vi står bakom namninsamlingen
Vi är några Älgöbor som dragit igång denna namninsamling.
Ulric Müllern-Aspegren mail ulric@aspegren-ide.se
0733 34 30 28
Ulrika Ekman mail ulrika.ekman@rightpart.se
070 550 54 15
Peeter Luksep mail luksep@algonet.se
070 723 4128
Catharina Segenäs
mail catharina.segenas@hotmail.com 0707-798048


Vägföreningen byggde vägarna
Älgö har 12 km småvägar som Älgö Vägförening byggt och underhållit under de senaste 50 åren. Mot vägföreningens villja har kommunen i planen beslutat överta hela detta vägnät. Kommunen har haft ansvaret för Älgövägen från solsidan till Älgö

Kostnadskalkyl för vägar vatten och avlopp
Kommunens kostandskalkyler för vägar och VA redovisas i detalj i Genomförandebeskrivningen.
Dnr KFKS 153/2005 214, Senast uppdaterad 2006
www.nacka.se/web/trafik_vagar/
utbyggnader/Sidor/algo.aspx
Kopia klicka här


I genomförandebeskrivningen när planen togs 2006 slutade summan på 224 milj kr.
Totalt 145 milj kr för vägar och vägbelysning.
Källa: Genomförandebeskrivning sid 10
Den totala utbyggnadskostnaden för kommunalt VA nät med LPS beräknas till 79 milj kr.
Källa: Genomförandebeskrivning sid 14

Detta har vuxit till 290 milj kr i Tekniska Nämndens budget november 2009
Tekniska Nämnden räknar i budgeten från november 2009 med 290 milj kr för VA och vägar på Älgö. Älgös fastighetsägare ska tillsammans betala 100 milj kr i avgift för vägarna och 65 milj kr för VA anslutning. Totalt 165 milj kr eller 300 000 kr / fastighet.

Resten ska Nackas skattebetalare stå för. 290 milj kr- 165 milj kr blir 125 milj kr för Nackas skattebetalare. OM budgeten inte håller och kostanderna blir högre blir det ännu dyrare för skattebetalarna.
Källa §130 Tekniska nämnden november 2009
Klicka för protokollet

Kommunens dvs Nackabornas kostnad blir drygt 125 milj kr. Det motsvarar 2 000 kr/skattebetalare.

Om kostnaderna drar över blir det ännu dyrare för Nackas skattebetalare
Älgöbornas avgifter är maximerade. Om dessa kalkyler inte håller ska kommunen dvs Nackas skattebetalare ta alla merkostnader.

Det finns billigare och bättre lösningar.
Med "Vägverksmetoden" skulle kostnaden för att upprusta de lokalvägarna minskas till en bråkdel.

Med moderna frostsäkrade rör som grävs ned bredvid vägen skulle kommunen spara ännu mer på VA nätet. Läs mer i vänsterspalten

Slöseriet och bristen på respekt för skattebetalarnas pengar syns också i detaljlösningarna.

Kommunen exproprierar först ängen på höger sida av vägen. Men ändå väljer man att tvångsinlösa mark och spränga på vänster sida för att bredda vägen. Gissa hur mycket dyrare detta blir

Bergabovägen 28 maj 2010

 

 

 

 


 

Bra med ny Plan för Älgö
Nu blir det lättare för familjer som vill bosätta sig permanent på Älgö. Det är bra. Älgövägen breddas och får en gångbana. Det är också bra.

VA vattten och avlopp måste ordnas
Många fastigeter har moderna avloppslösningar. Andra helt undermåliga anläggningar. Kommunens beslut blev att dra ut kommunalt VA (vatten och avlopp) med LPS Low pressure system. Varje fastighet ska ha en egen avloppspump som trycker ut avloppet i avloppsrören. Den stora fördelen är att rören kan följa markytan uppför och nedför. Det är en bra teknik som blir mycket enklare och billigare än traditionella avlopsanläggningar med självfall.

Men det blir dyrt, onödigt, hemskt dyrt Mer än 1/4 miljard för 540 fastigheter
Tekniska Nämnden räknar i budgeten från november 2009 med 290 milj kr för VA nätet och vägar på Älgö. Älgös fastighetsägare ska tillsammans betala 165 milj kr eller 300 000 kr / fastighet.

Resten ska Nackas skattebetalare stå för. 290 milj kr - 165 milj kr blir 125 milj kr för Nackas skattebetalare. Om budgeten inte håller och kostanderna blir högre blir det ännu dyrare för skattebetalarna.
Klicka här för protokollet läs sid 16

Så här dyrt för Nackas skattebetalare
2000 kr/skattbetalare eller mer

125 milj kr för kommunen motsvarar omkring 2000 kr / skattebetalare. 4000 kr för en familj. Uppgifterna finns redovisade i Tekniska nämndens protokoll § 130 från november 2009. Klicka här och läs protokollet

Därför blir planen så dyr.
Det finns moderna frostsäkra rör som kan läggas bredvid vägen t ex i dikesrenen. Men kommunen valde i stället en udda lösning där VA ledningarna skulle skulle frostsäkras genom att läggas med en värmekabel i sand i en frigolitlåda med lock. En ganska bräcklig lösning som ger dåligt frostskydd och måstre ligga helt torrt. Rinner vatten in i frigolitlådan blir värmekabeln verkningslös.

Att lägga rören en meter ned i marken, fritt från rinnande vatten, är bara möjligt om man bygger en helt ny vägbank. Därför blev följden att alla vägar, även de minsta stickvägarna måste grävas upp och sprängas så man kan lägg ned VA rören. Att spränga så mycket väg blir dyrt mycket dyrt.

Olagligt tekniskt konkurrenshinder enlig EU lagen
I Älgöplanens "Genomföreandebeskrivning" står "Ledningarna byggs ut med ett lågtryckssystem med grunt förlagda ledningar i
isolerlåda med värmekabel". Att på detta sätt låsa sig för en lösning är ett så kallat Tekniskt Konkurrensninder som hindrar alternativa lösningar t ex de isolerrör vi förslår. Detta strider mot EUs förordningar. Det kallas tekniskt konkurrenshinder. Kommunens upphandling kan överklagas på denna grund.

Kommunen ska lägga ned VA (vatten och avlopps) ledningarna med värmekabel i frigolitlådor som fylls och täcks med sand. Värmekabeln syns under det röda locket. En komplicerad och ömtålig lösning som blir mycket dyrbar. Fotot är från Svärdsö när den första delen av Älgövägen byggdes om hösten 2008

Plötsligt måste alla vägar på Älgö
byggas om från grunden

Ska man gräva ned VA ledningarna en meter i vägbanken blir det inte mycket kvar. Då är det lika bra att bygga om hela vägen resonerar kommunen. Så kom det sig att alla Älgös vägar, även de minsta stickvägarna, måste byggas om från grunden

 

 

Älgö har 12 km småvägar som alla ska byggas om trots att de fungerar hel OK

Älgö Vägförening har under 50 år byggt upp det lokala vägnätet till samma standard som kommunens vägar i liknande områden. En mycket stor majoritet på Älgö ville ha kvar Vägföreningen som man fått i andra områden i Boo.

Vägföreningen villle rusta upp vägnätet enligt "Vägverksmetoden"
Den skulle ge helt tillräcklig kvalitet och bärighet för småvägarna, Vi fastighetsägare skull ta alla kostnader för detta lokala vägnät. Det skulle ändå bli billigare för oss. Inga kostander för skattebetalarna i Nacka

 

Med moderna frostsäkra rör blir det mycket billigare och dessutom bättre
Moderna frostsäkrade rör kan läggas bredvid vägen i en servicegrav tillsammans med el, tele och fiberkabel. Det är en mycket billigare lösning som underlättar servic och framtida nya anslutningar.

Då behöver inte kommunen gräva och spränga och bygga om alla småvägar från grunden. Kommunen kan också använda "Vägverksmetoden" och ta vara på det grunläggande underlag som Vägföreningen tagit fram tillsammans med en expert från tidigare Vägverket

 

 

ISOTERM frostsäkrade rör
Rören är dubbla med skumplastisolering. Dessutom frostsäkrade med elektrisk värmeslinga, de vita ledningar med rött lock. Dessa rör kan läggas i vägrenen ett par dm ned i marken tillsammans med el och teleledningar. Fotot är taget vid bygget av Älgövägen på Svärdsö. Kommunen använde dessa rör för att dra ledningarna i luften under Älgöbron. Isoterm har leverat rör till VAanläggningar i alla kust kommuner från Gävle till Norrköping

Läs mer på ISOTERMs hemsida


Opplandske rörsystemer en annan rörleverantör med stor erfarenhet
Norska Opplanske Rörsystemer svarade för alla VA installationer för VinterOS i Lillehammer. De är ett av nordens ledande företag för att bygga VA nät med moderna frostsäkra rör.

Båda vill lämna offerter för Älgö som skulle minska kommunens kostander till en bråkdel
Båda företagen vill lämna offert på VA nätet för Älgö som ligger långt under kommunens kostnad. Men kommunen vill inte ens ha en offert . Det är vi Nackabor som tvingas betala för denna ovillja att använda modern teknik.
Läs mer på Opplandske Rörsystemers hemsida

Det blir mycket billigare att förstärka vägarna enligt "Vägverksmetoden"
Älgö Vägförenings styresle har visat att kostnaderna för upprustning av det lokala vägnätet kan minskas till en bråkdel om man använder den så kallade "Vägverksmetoden". Vägföreningen tog hjälp av en expert på Vägverksmetoden som arbetat med detta på dåvarande Vägverket. De vandrade runt och inspekterade hela det lokala vägnätet. Detta visade att kommunen kan göra stora besparingar med vägverksmetoden.

Kommunens ingenjörer påstår rakt ut att Vägverksmetoden inte kan användas i Nacka, Därför vill de inte ens pröva metoden. Detta trotts att Vägverket rustat upp lågtrafikerade vägar över hela landet i 20 år med myckt goda resulat. Det är vi skattebetalare som får betala räkningen när tekniska nämnden avfärdar metoden så lättvindigt

"Vägverksmetoden"
Vägverksmetoden handlar om att att i stället för att riva upp och bygga en helt ny väg kan man ta till vara på det som finns. Man hyvlar av det översta lagret och ersätter det med en ny förstärkt vägbana som fördelar trycket så att vägen får större bärighet. Det blir billigare än att riva upp och bygga om halva vägbanken som Tekniska Nämnden tänkt sig.
Läs mer om detta i vägföreningens brev till kommunen. Klicka här